Privacybeleid

Privacy- en Cookiebeleid Reis.nl

Algemeen

Vuelandia, een handelsnaam van Net Travel Associates BV (hierna ook “we”, “wij”, “ons” en “onze”) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van jouw privacy. Deze privacy verklaring geeft een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens van jou verzamelen, gebruiken en opslaan. De begrippen in deze privacy verklaring worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Afhankelijk van het land waarin je woonachtig bent, kunnen aanvullende privacyregels van toepassing zijn. Lees deze privacy verklaring AUB aandachtig.

Als je deze privacy verklaring nog eens rustig wilt nalezen, dan kun je deze hier downloaden.


Inhoud van deze privacy verklaring

Wij zijn zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker van jouw persoonsgegevens.

Onze privacy verklaring omvat tevens het gebruik en de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze websites: nettravelassociates.com, vuelandia.com, vuelandia.nl en flexibleautos.nl inclusief de verwerking van deze gegevens via het plaatsen van zogenaamde “cookies”.

Iedere vraag, opmerking of verzoek met betrekking tot jouw persoonsgegevens kun je richten aan:

Net Travel Associates BV
Kruisweg 478
2132 LA  Hoofddorp
Nederland

Telefoon: +31 (23) 8200470
E-mail: privacy@vuelandia.com

Wij zullen uiterlijk 30 dagen na ontvangst reageren op jouw bericht.

Als je denkt dat er een probleem is met de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl, die telefonisch bereikbaar is via telefoonnr. +31 (88) 1805250.

Verstrekken van persoonsgegevens

Als je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan stem je in met het gebruik van jouw persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor deze worden verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn de aanmelding voor een nieuwsbrief, het vragen om (specifieke) informatie, of het uitbrengen of aanvaarden van een aanbod waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben, etc.

Als je ons persoonsgegevens verstrekt van andere personen dan jijzelf, dan ben je ervoor verantwoordelijk en sta je ervoor in dat deze andere personen:

 1. met de verstrekking van hun persoonsgegevens aan ons hebben ingestemd en kennis hebben genomen van on privacy beleid zoals weergegeven in deze privacyverklaring en onze algemene voorwaarden;

 2. ermee bekend zijn dat wij, in het kader van de uitvoering van een (eventuele) opdracht, deze persoonsgegevens aan derden kan verstrekken die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken;

 3. ermee bekend zijn dat zij toegang kunnen hebben tot elkaars persoonsgegevens als zij deel uitmaken van dezelfde opdracht;

 4. voorafgaand aan het verkrijgen van de hiervoor bedoelde toestemming van jou alle wettelijke voorgeschreven informatie hebben ontvangen, waaronder tenminste de volgende informatie:

  1. welke persoonsgegevens jij van deze andere personen aan ons zal verstrekken;

  2. dat derden, waaronder luchtvaartmaatschappijen, hotels en autoverhuurders, waaraan wij deze persoonsgegevens verstrekken, voor het verlenen van hun diensten gehouden kunnen zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan derde landen, of internationale organisaties, of dienstverleners die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden, die geen vergelijkbare privacybescherming bieden als de landen binnen de EER ingevolge AVG, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de US Bureau of Customs and Border Protection;

 • dat deze andere personen binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving het recht hebben inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij over hen hebben en dat, indien deze persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, of anderszins worden verwerkt in strijd met enig wettelijk voorschrift, de betreffende persoon kan verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en deze persoon te informeren dat zij voor meer informatie over de rechten en/of een dergelijk verzoek contact kunnen opnemen met ons;

 1. alle overige informatie die nodig is om tegenover deze andere personen een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van hun persoonsgegevens door ons te kunnen leveren.

Bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of een eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Als je de toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekt, dan heeft dit slechts betrekking op de toekomstige verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij de verwerking essentieel is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of een derde waarvoor wij als verwerker optreden (art. 6 lid 1 sub f AVG). Wij zullen hierbij telkens jouw belangen afwegen tegen de noodzaak van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van noodzakelijke verwerking als dit van belang is voor het verlenen van onze diensten zoals het maken van boekingen, verwerken van klachten of andere vorderingen. Wij vragen je daarom jouw bezwaar tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens zo duidelijk en gemotiveerd mogelijk aan ons te sturen. Wij zullen jouw verzoek daarna onderzoeken en de verwerking van jouw persoonsgegevens stopzetten, aanpassen of de rechtmatigheid voor een voortzetting van de verwerking van jouw persoonsgegevens vermelden.

Je kunt altijd bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor advertentie- en marketingdoeleinden.

Verwerken van persoonsgegevens bij contact met ons.

Als je contact met ons opneemt, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt om jouw verzoek te verwerken en mogelijke vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Deze persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt ter voorbereiding op – of uitvoering van – een toekomstige opdracht. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je te voorzien van de gevraagde producten of diensten en om onze dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je berichten te sturen met zowel (algemene) inhoudelijke als promotionele doeleinden, waaronder tevens wordt verstaan:

 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

 • het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen van overeenkomsten met klanten;

 • het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden;

 • het aanbieden, reserveren, leveren en verbeteren van producten en diensten;

 • ten behoeve van communicatie;

 • voor behandelen van vragen of klachten;

 • voor de veiligheid en geschillenbeslechting;

 • ten behoeve van analyses.

Deze persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van derden, voor zover aan deze derde toestemming is verleend om deze gegevens te verstrekken, dan wel dat met het verstrekken van deze persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang is gediend.

De gegevens die wij van jou kunnen verzamelen, zijn bijvoorbeeld:

 • jouw (voor- en achter)naam, geslacht en geboortedatum;

 • jouw contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres;

 • eventuele reisgegevens;

 • eventuele lidmaatschappen van klanten- en loyaliteitsprogramma’s;

 • andere persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt (waaronder ook bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG).

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG en, in geval van bijzondere persoonsgegevens, art. 9 lid 2 sub a AVG. De verwerking van jouw persoonsgegevens wordt beperkt totdat deze gegevens niet meer relevant zijn, rekening houdend met een mogelijke wettelijke minimum en maximum termijn.

Marketing

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en het verstrekken van informatie over (nieuwe) producten en diensten. Wanneer je geen dergelijke informatie niet meer op prijs stelt, kun je dit kenbaar maken door de aanwijzingen in het bericht zelf op te volgen of dit per e-mail of schriftelijk aan ons te melden.

Verwerken van persoonsgegevens in geval van opdrachten

Als je reserveringen maakt voor vluchten, hotels, huurauto’s, pakketreizen of andere diensten, dan zijn de betreffende persoonsgegevens die tijdens het reserveringsproces worden gevraagd essentieel voor het uitvoeren van jouw opdracht. De persoonsgegevens die wij hierbij kunnen verzamelen, zijn bijvoorbeeld:

 • jouw (voor- en achter)naam, geslacht en geboortedatum;

 • jouw contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, e-mail adres;

 • gegevens omtrent jouw reis- en andere documenten (zoals paspoortgegevens, rijbewijs, etc.);

 • jouw reisgegevens;

 • eventuele lidmaatschappen van klanten- en loyaliteitsprogramma’s;

 • jouw betaalgegevens;

 • andere persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt (waaronder ook bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG).

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is art. 6 lid 1 sub b AVG en, in geval van bijzondere persoonsgegevens, art. 9 lid 2 sub a AVG.

Binnen maximaal 1 jaar na het voltooien van jouw reis zullen jouw persoonsgegevens worden verwijderd. Wij zijn wettelijk verplicht een beperkt aantal van jouw persoonsgegevens (waaronder jouw naam, contactgegevens en reisgegevens) voor de duur van 7 jaren te bewaren.

Beveiliging websites

Als je online contact met ons opneemt, online boekingen maakt of online betalingen doet, dan is het communicatieproces altijd beveiligd met SSL- of TLS-encryptie. Dit kun je in jouw browser controleren door op het slotje () te klikken met je muis.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar andere websites van onze zakelijke partners zoals hotels, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurders en andere aanbieders of adverteerders. Als je een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen beleid omtrent privacy hanteren en dat wij hierop geen invloed hebben en derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren. Controleer daarom het privacy beleid van deze websites voordat je persoonlijke gegevens via deze websites verstuurt.

Monitoring van websites en cookies

Wij maken gebruik van verschillende technische mogelijkheden om het gebruik van onze website(s) te monitoren. Hiermee krijgen wij inzicht over hoe bezoekers onze websites gebruiken. Dit vindt plaats op basis van (geanonimiseerde) rapportages en cookies. Met deze informatie kunnen wij ons aanbod verbeteren en ons aanbod beter afstemmen op jou als gebruiker

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is art. 6 lid 1 sub f AVG. Hieronder gaan wij nader in op de verschillende methoden die wij gebruiken.

 1. Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat op jouw apparaat (computer, smartphone, tablet, etc.) wordt opgeslagen door de internetbrowser die je gebruikt om onze websites te bezoeken. Een cookie helpt ons het gebruik, effectiviteit en veiligheid van onze websites te bewaken en waar nodig te verbeteren en om jou als (terugkerende) bezoeker te herkennen. Daarnaast kunnen wij met deze cookies statistische data verzamelen over het gebruik van onze websites waarmee wij in staat zijn ons aanbod verder te verbeteren. Cookies bevatten geen virussen en zijn niet van invloed op de werking van jouw apparaat.

In de meeste gevallen maken wij gebruik van zogenaamde “sessie cookies”. Dit zijn cookies die automatisch worden verwijderd nadat je de internet browser afsluit. Andere cookies blijven op jouw apparaat aanwezig totdat je deze cookies verwijdert.

Je kunt in de internet browser instellen dat cookies niet op jouw apparaat worden opgeslagen en op die manier en tot een zekere hoogte cookies die door onze websites worden opgeslagen zelf controleren. Meer informatie over het blokkeren van cookies vind je bijvoorbeeld op https://veiliginternetten.nl. Houd er rekening mee dat bepaalde functies op onze websites niet goed kunnen werken als je cookies blokkeert.

 1. Server logfiles

Bij een bezoek aan één van onze websites kan jouw IP-adres worden geregistreerd in een log bestand. Deze registratie wordt voorzien van (onder andere) een datum en tijd, informatie over de gebruikte internet browser en het besturingssysteem, en de pagina’s die door jou zijn bezocht. Het verwerken van deze gegevens heeft als doel de stabiliteit en veiligheid van onze websites te waarborgen.

 1. Google (Universal) Analytics

Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een Google server in de Verenigde Staten doorgegeven en daar geanonimiseerd. In deze uitzonderlijke gevallen is Google onderworpen aan het Privacy Shield Framework (https://www.privacyshield.gov/welcome).

Je kunt het verzamelen van data door Google via onze websites (inclusief jouw IP adres) en het verwerken van deze data uitschakelen door het downloaden en installeren van de Google Analytics Opt-Out invoegtoepassing via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of te klikken op deze link. In het laatste geval zal een opt-out cookie worden opgeslagen op jouw apparaat. Je dient opnieuw op deze link te klikken als je jouw cookies verwijdert, of gebruik maakt van een ander apparaat.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Met uitzondering van de in deze privacy verklaring genoemde omstandigheden delen wij jouw persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij:

 1. jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven, of;

 2. wij hiertoe worden verplicht door wetgeving waaraan wij zijn onderworpen, of;

 3. dit noodzakelijk is om een product of dienst te leveren.

Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden doorgeven als dit van belang is als voorbereiding op – of voor de uitvoering van – de overeenkomst die tussen jou en deze derde tot stand (zal/kan) komt (komen) overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG. Houd er rekening mee dat deze derden, waaronder ook luchtvaartmaatschappijen worden begrepen, in een land gevestigd kunnen zijn die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden die geen vergelijkbare privacybescherming bieden als de landen binnen de EER ingevolge AVG. Daarnaast kunnen deze derden zelf eveneens verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan derde landen, of internationale organisaties of andere partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden die geen vergelijkbare privacybescherming bieden als de landen binnen de EER ingevolge AVG, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de US Bureau of Customs and Border Protection.

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van jou hebben;

 • Het recht van verwijdering of correctie van jouw persoonsgegevens;

 • Het recht het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken of te verbieden;

 • Het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een scan of kopie van jouw geldig identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze scan/kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en jouw lengte onleesbaar. Met dit document stellen wij vast dat het verzoek van jou afkomstig is en wordt direct nadat dit is vastgesteld verwijderd. Op jouw verzoek reageren wij zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen.

Aan verzoeken om inzage, verwijdering, correctie of soortgelijke verzoeken zijn geen kosten verbonden, tenzij deze verzoeken onredelijk zijn of in geval je de persoonsgegevens op papier of andere gegevensdragers wilt ontvangen. Wij zullen je in alle gevallen vooraf informeren of jij aan ons een vergoeding verschuldigd bent om aan jouw verzoek te voldoen.

In geval wij de toegang tot jouw persoonsgegevens weigeren, zullen wij dit altijd motiveren voor zover dit op grond van wet- of regelgeving niet is toegestaan. Je hebt het recht ons besluit om de toegang tot jouw persoonsgegevens te ontzeggen, te betwisten.

Ieder verzoek tot inzage in persoonsgegevens zal door ons worden gedocumenteerd.

Elke privacy gerelateerde klacht wordt erkend, geregistreerd en onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zullen aan degene die de klacht indient worden verstrekt. Indien de klacht gegrond wordt bevonden worden passende maatregelen genomen, wat kan leiden tot onder andere aanpassingen in ons privacy beleid en onze procedures.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, inbreuk, alsmede tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zullen daarbij zorgdragen dat ons eigen beveiligingsbeleid en de uitvoering daarvan ten minste voldoen aan het criterium van “passende technische en organisatorische maatregelen” zoals bepaald in artikel 32 van de AVG. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de aard van de persoonsgegevens die wij verwerken. Daarnaast adviseren wij jou ook om maatregelen te nemen voor ongewenst gebruik of openbaarmaking.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij zullen ons privacy beleid regelmatig evalueren en waar nodig aanpassen. Voor deze privacyverklaring wordt dit recht uitdrukkelijk voorbehouden. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2023.

© Net Travel Associates BV